Menu

Generalforsamling d. 27. februar 2018 - kl. 19.00

image
05. februar 2018 kl. 22:41
Dagsorden og forslag til vedtægtsændring.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af formandens beretning

 3. Aflæggelse af revideret regnskab v/ kasserer Lena Larsen

 4. Fremlæggelse af budget for indeværende år, samt fastsættelse af kontingentsatser for dette år v/ kasserer Lena Larsen

 1. Indkomne forslag

  Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 4 og § 7 (læs tekst under dagsorden)

 2. Valg af formand i ulige år

  Ingen valg i 2018

 3. Valg af største halvdel menige medlemmer i ulige år

  Ingen valg i 2018

  Bestyrelsesmedlemmer i denne gruppe:

  Arne Jørgensen, Michael Lynggaard, Lennart Laursen og Søren Krands

 4. Valg af mindste halvdel menige medlemmer i lige år

  På valg er:

  John Nielsen (modtager genvalg), Lars Juul (modtager genvalg) og Lena Larsen (modtager genvalg)

 5. Valg af 1. og 2. suppleant
  a. Michael Pedersen (modtager genvalg) og b. Claus Jeppesen (modtager genvalg)

 6. Eventuelt
  Under dette punkt vil årets PIF`er blive offentliggjort.

PVA Bestyrelsen

 

 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

 

 • §4. Fortabelse af medlemskab

Oprindelig tekst:

Et medlem, som skader foreningens formål og renomme, f.eks. ved restance, illoyalitet eller usportslig optræden, kan ekskluderes af bestyrelsen. En sådan beslutning skal enstemmigt vedtages på et bestyrelsesmøde, hvor det pågældende medlem har adgang til personligt at tale sin sag.

 

Forslag til ændring:

Et medlem, som skader foreningens formål og renomme, f.eks. ved restance, illoyalitet eller usportslig optræden, kan ekskluderes af bestyrelsen. En sådan beslutning kan vedtages af bestyrelsen ved enstemmigt flertal. Medlemmet kan anke eksklusionen og få behandlet en eventuel genoptagelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

 • §7 Generalforsamling. 
Oprindelig tekst:
I dagsordenens punkt 3 står der: Aflæggelse af revideret regnskab.
Forslag til ændring:
Da vi ikke længere er underlagt at skulle aflevere et revideret regnskab, foreslår vi at punkt 3 ændres til: Aflæggelse af regnskab.